اکبر علیان نژادی

گرافیست
عکاس صنعتی
عضو انجمن American Institute of Graphic Arts) AIGA)
مشاور فنی و هنری در خصوص تعیین خط مشی و سیاسـت چاپ و تبلیغات
ناظر هنری و فنی بر طراحی ، لیتوگرافی ، چاپ و خدمات
وبمستر