مطالب توسط admin

آینده از آن چاپ دیجیتال است

قابلیت های منحصر به فرد چاپ دیجیتالچاپ دیجیتال به طور اساسی با روش های چاپ دیگر مانند افست ، فلکسو و گراور متفاوت است . این تفاوت از زمانی آغاز می شود که محمل یا واسطه چاپی در این شیوه حذف شده و تشکیل تصویر برای هر نوبت چاپ ، مستقل از نوبت قبلی و […]