برآورد هزینه چاپ گروه اول
فرم استعلام قیمت / ثبت سفارش گروه اول
 • نام فرستنده*
  0
 • نام شرکت*
  1
 • شماره تماس*
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • شماره فاکس*
  4
 • Email*
  5
 • مشخصات
  6
 • نوع سفارش*
  7
 • تیراژ*
  8
 • سایز*
  9
 • تعداد صفحات*بدون جلد
  10
 • ابعاد گسترده*
  11
 • صحافی*
  12
 • جلد
  13
 • نوع کاغذ جلد*
  14
 • تعداد رنگ چاپ جلد*
  15
 • گرماژ کاغذ جلد*
  16
 • روکش جلد*
  17
 • قالب / خط تا (جلد)*
  18
 • طلا کوب - برجسته*
  19
 • صفحات داخلی
  20
 • نوع کاغذ صفحات*
  21
 • تعداد رنگ چاپ صفحات*
  22
 • گرماژ صفحات داخلی*
  23
 • روکش صفحات*
  24
 • Completion
  25
 • توضیحات تکمیلی*
  26
 • ارسال فایل* Upload
   27
  • ثبت سفارش شود ؟*
   28
  • 29
  برآورد هزینه چاپ گروه دوم
  فرم استعلام قیمت / ثبت سفارش گروه دوم
  • نام فرستنده*
   0
  • نام شرکت*
   1
  • شماره تماس*
   2
  • Email*
   3
  • تلفن همراه*
   4
  • شماره فاکس*
   5
  • مشخصات سفارش
   6
  • نوع سفارش*
   7
  • تیراژ*
   8
  • سایز*
   9
  • کاغذ*
   10
  • ابعاد گسترده*
   11
  • گرماژ کاغذ*
   12
  • تعداد رنگ چاپ*
   13
  • نوع روکش*
   14
  • طلا کوب*
   15
  • قالب / خط تا*
   16
  • توضیحات تکمیلی*
   17
  • ارسال فایل* Upload
    18
   • ثبت سفارش انجام شود؟*
    19
   • 20
   برآورد هزینه چاپ گروه سوم
   فرم استعلام قیمت / ثبت سفارش گروه سوم
   • نام فرستنده*
    0
   • نام شرکت*
    1
   • شماره تماس*
    2
   • تلفن همراه*
    3
   • Email*
    4
   • شماره فاکس*
    5
   • مشخصات سفارس
    6
   • نوع سفارش*
    7
   • تیراژ*
    8
   • سایز*
    9
   • کاغذ*
    10
   • تعداد نسخ ( فاکتور)*
    11
   • تعداد رنگ چاپ سمت رو*
    12
   • گرماژ کاغذ*
    13
   • تعداد رنگ چاپ پشت*
    14
   • صحافی*
    15
   • قالب برش*
    16
   • شماره سریال*
    1000 - 8000
    17
   • توضیحات تکمیلی*
    18
   • سفارش ثبت شود؟*
    19
   • ارسال فایل* Upload
     20
    • 21