سررسید رویال

زندگی روزمره گاهی می تواند با شما بجنگد، هفته ها و ماهها کجا رفتند ؟ کلی کار انجام نداده و فراموش شده دارید !! زیرا برای غافلگیری این نوع زندگی می توانید به کمک سررسید 1403 ژورگراف برای یکسال برنامه ریزی کنید . طراحی سررسید ژورگراف به نحوی است که هر صفحه مختص یک روز است که علاوه بر فضای کافی برای یادداشت ، دارای جدول ساعت روزانه ، ماه در یک نگاه ، تماس های ضروری روزانه و کادری برای کارهایی که نباید فراموش کرد، قرار گرفته است .

سررسید رویال