انواع بروشور سه لت

برای چاپ بروشور سه لت با توجه به استانداردهای کاغذ و حجم مطالب عموما با سایزهای پیشنهادی زیر چاپ می شود :

• بروشور A4 سه لت | سایز اکونومیک = 21×29 cm » هرلت = 9.6×21 cm
• بروشور A4 سه لت | سایز واقعی = 21×29.7 cm » هرلت = 9.9×21 cm

بروشور سه لت A4 | سایز گسترده= 29.7×63 cm » هرلت = 21×29.7 cm

• بروشور سه لت خشتی | سایز گسترده = 19.8×59.4 cm » هرلت = 19.8×19.8 cm

سایز بروشور 3 لت

بروشور A4 | سه لت

سایز واقعی

♦ چاپ افست | دورو چاپ

♦ سایز گسترده : 29.7 * 21 سانتیمتر

♦ سایز هر لت : 9.9 * 21 سانتیمتر

♦ صحافی = خط تا

» راهنمای ارسال فایل

تعرفه چاپ بروشور A4 سه لت | سایز واقعی

به علت نوسانـات بی سابقـه در بــازار مــواد اولیـه جهت دریافت قیمت جدید با دفتر تماس حاصل فرمایید .

چاپ بروشور , بروشور 3 لت , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 170

تیراژ 1000 عدد = 290.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 375.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 470.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 540.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 625.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.000.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد = 420.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 640.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 855.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.055.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.265.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.970.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد = 595.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 900.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 1.195.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.495.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.800.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.680.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور 3 لت , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 150

تیراژ 1000 عدد = 280.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 360.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 435.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 510.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 585.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 940.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد = 410.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 625.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 820.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.020.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.225.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.910.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد = 585.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 885.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 1.170.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.465.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.760.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.620.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور 3 لت , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 135

تیراژ 1000 عدد = 275.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 345.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 415.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 485.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 555.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 890.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد = 405.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 605.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 800.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 995.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.195.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.860.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

چاپ بروشور , بروشور 3 لت , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 300

تیراژ 1000 عدد = 340.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 470.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 630.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 750.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 880.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.440.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد = 470.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 745.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 1.000.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.260.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.525.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.410.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد = 645.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 1.000.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 1.350.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.700.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 2.060.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 3.120.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور 3 لت , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 250

تیراژ 1000 عدد = 320.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 430.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 570.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 670.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 780.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.270.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد = 450.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 705.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 945.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.180.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.425.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.240.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد = 625.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 965.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 1.290.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.625.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.960.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.950.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور 3 لت , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 200

تیراژ 1000 عدد = 300.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 390.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 510.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 590.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 685.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.100.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد = 430.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 665.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 885.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.100.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.325.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.070.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد = 605.000 تومان
تیراژ 2000 عدد = 925.000 تومان
تیراژ 3000 عدد = 1.230.000 تومان
تیراژ 4000 عدد = 1.545.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.860.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.780.000 تومان

سلام !
برای دریافت قیمت بروشور 3 لت با مشخصات خاص لطفاً فرم را تکمیل نمایید