انواع بروشور 3 لت

برای چاپ بروشور 3 لت با توجه به استانداردهای کاغذ و حجم مطالب عموما با سایزهای پیشنهادی زیر چاپ می شود :

• بروشور A4 سه لت |  سایز اکونومیک =  21×29  cm  »   هرلت = 9.6×21 cm
بروشور A4 سه لت |  سایز واقعی  =  21×29.7 cm   »   هرلت = 9.9×21 cm

• بروشور 3 لت A4    |  سایز گسترده=  29.7×63 cm   »  هرلت = 21×29.7 cm

• بروشور 3 لت خشتی | سایز گسترده = 19.8×59.4 cm  »  هرلت = 19.8×19.8 cm

سایز بروشور

بروشور A4 | سه لت

سایز اکونومیک

♦ چاپ افست | دورو چاپ

♦ سایز گسترده : 29 * 21 سانتیمتر

♦ سایز هر لت : 9.6 * 21 سانتیمتر

♦ صحافی = خط تا

» راهنمای ارسال فایل

تعرفه چاپ بروشور A4 سه لت | اکونومیک

به علت نوسانـات بی سابقـه در بــازار مــواد اولیـه جهت دریافت قیمت جدید با دفتر تماس حاصل فرمایید   .

چاپ بروشور , بروشور , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 170

تیراژ 1000 عدد =  275.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  340.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  415.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  485.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  550.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.000.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد =  375.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  540.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  715.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  885.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.050.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.970.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد =  575.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  865.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  1.165.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  1.455.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.750.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.680.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 150

تیراژ 1000 عدد =  270.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  330.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  395.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  455.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  520.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 940.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد =  370.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  530.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  695.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  855.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.020.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.910.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد =  570.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  855.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  1.145.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  1.425.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.720.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.620.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 135

تیراژ 1000 عدد =  265.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  320.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  380.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  435.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  495.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 890.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد =  365.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  520.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  680.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  835.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  995.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.860.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

چاپ بروشور , بروشور , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 300

تیراژ 1000 عدد =  320.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  425.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  440.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  655.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  765.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.440.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد =  420.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  625.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  845.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  1.050.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.260.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.410.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد =  620.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  950.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  1.295.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  1.170.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.965.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 3.120.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 250

تیراژ 1000 عدد =  305.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  395.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  490.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  590.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  685.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.260.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد =  405.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  595.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  795.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  990.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.180.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.260.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد =  605.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  920.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  1.245.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  1.110.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.880.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.950.000 تومان

چاپ بروشور , بروشور , قیمت چاپ

چاپ بروشور | گلاسه 200

تیراژ 1000 عدد =  290.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  365.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  445.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  525.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  605.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 1.100.000 تومان

چاپ + سلفون حرارتی

تیراژ 1000 عدد =  390.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  565.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  745.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  925.000 تومان
تیراژ 5000 عدد = 1.100.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.100.000 تومان

چاپ + سلفون مات + UV

تیراژ 1000 عدد =  590.000 تومان
تیراژ 2000 عدد =  890.000 تومان
تیراژ 3000 عدد =  1.195.000 تومان
تیراژ 4000 عدد =  1.500.000 تومان
تیراژ 5000 عدد =  1.800.000 تومان
تیراژ 10000عدد = 2.780.000 تومان

سلام !
برای دریافت قیمت بروشور 3 لت با مشخصات خاص لطفاً فرم را تکمیل نمایید