تراکت | تعرفه چاپ

طراحی و چاپ فوری تراکت

چاپ فلایر و تراکت

طراحی فوری فلایر و تراکت

 امکان ارسال به سراسر کشور ( باربری – هواپیما)

fest

قیمت تراکت گلاسه 135

تراکت A5

چاپ افست | دورو | گلاسه 135

تیراژ 1.000 برگ  =     65.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      85.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    160.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =     450.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =     760.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =  1.850.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  3.500.000 تومان – اختصاصی

تراکت A5

چاپ افست | یک رو | گلاسه 135

تیراژ 1.000 برگ  =     50.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      70.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    130.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =     440.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =     630.000 تومان- اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =  1.450.000 تومان- اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  2.740.000 تومان- اختصاصی

تراکت A4

چاپ افست | دورو | گلاسه 135

تیراژ 1.000 برگ  =     130.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      170.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =      320.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =      790.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =   1.600.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =   3.670.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  6.820.000 تومان – اختصاصی

تراکت A4

چاپ افست | یک رو | گلاسه 135

تیراژ 1.000 برگ  =     100.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      140.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =     270.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =    690.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =  1.250.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =  2.900.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ = 5.580.000 تومان – اختصاصی

تعرفه طراحی تراکت | نمونه تراکت |  راهنمایی ارسال فایل | ویژگی تراکت کارآمد | تراکت نبلیغاتی

قیمت تراکت تحریر 80 گرم

تراکت A5

چاپ افست | دورو | تحریر 80

تیراژ 1.000 برگ  =     80.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      90.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    140.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =     360.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =     610.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =  1.490.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  2.750.000 تومان – اختصاصی

تراکت A5

چاپ افست | یک رو | تحریر 80

تیراژ 1.000 برگ  =     45.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      65.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    110.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =     350.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =     460.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =  1.100.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  1.980.000 تومان – اختصاصی

تراکت A4

چاپ افست | دورو | تحریر 80

تیراژ 1.000 برگ  =     160.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      180.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =      270.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =      610.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =   1.160.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =   2.880.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  5.100.000 تومان – اختصاصی

تراکت A4

چاپ افست | یک رو | تحریر 80

تیراژ 1.000 برگ  =      95.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      135.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =      220.000 تومان – عمومی

تیراژ 10.000 برگ  =     460.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 20.000 برگ  =     850.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 50.000 برگ  =  2.100.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  3.850.000 تومان – اختصاصی