چاپ جعبه های طراحی شده در ژورگراف

 

جعبه

یکی از اصلی ترین نیاز صنایع بسته بندی استفاده از جعبه می باشد ، که با تلفیق علم و هنر در طراحی و ساخت جعبه دستیابی به اهداف سازمانی و فروش محصول (ایمنی محصول ، برندیگ ، اطلاع رسانی و بازاریابی) بسیار آسان و چشمگیر است .

تعرفه طراحی جعیه

258

 

 

 

تعرفه قیمت چاپ

      محاسبه قیمت چاپ جعبه

تعرفه قیمت طراحی

    نمونه طرح های آماده