بروشور 3 لت | A4

سایز اکونومیک ♦ چاپ افست | دورو چاپ ♦ سایز گسترده : 29 * 20 سانتیمتر ♦ سایز هر لت : 9.6 * 20 سانتیمتر ♦ صحافی = خط تا » راهنمای ارسال فایل

سایز بروشور

انواع بروشور 3 لت

برای چاپ بروشور سه لت با توجه به استانداردهای کاغذ و حجم مطالب عموما با سایزهای پیشنهادی زیر چاپ می شود :

• بروشور A4 سه لت |  سایز اکونومیک =  20×29  cm  »   هرلت = 9.6×20 cm
بروشور A4 سه لت |  سایز واقعی  =  21×29.7 cm   »   هرلت = 9.9×21 cm

• بروشور 3 لت A4    |  سایز گسترده=  29.7×63 cm   »  هرلت = 21×29.7 cm

• بروشور 3 لت خشتی | سایز گسترده = 19.8×59.4 cm  »  هرلت = 19.8×19.8

تعرفه چاپ بروشور