تراکت | تعرفه چاپ

طراحی و چاپ فوری تراکت

چاپ فلایر و تراکت

طراحی فوری فلایر و تراکت

 امکان ارسال به سراسر کشور ( باربری – هواپیما)

fest

تعرفه چاپ با کاغذ گلاسه 135

تراکت A5

چاپ افست | دورو | گلاسه 130

تیراژ 1.000 برگ  =     340.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      540.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    1.090.000 تومان – عمومی

تیراژ 20.000 برگ  =     3.900.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  17.700.000 تومان – اختصاصی

تراکت A5

چاپ افست | یک رو | گلاسه 130

تیراژ 1.000 برگ  =     270.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      450.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    980.000 تومان – عمومی

تیراژ 20.000 برگ  =     3.380.000 تومان- اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  15.800.000 تومان- اختصاصی

تعرفه طراحی  | نمونه طرح |  راهنمایی ارسال فایل

تعرفه چاپ با کاغذ تحریر 80 گرم

تراکت A5

چاپ افست | دورو | تحریر 80

تیراژ 1.000 برگ  =     270.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      410.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    780.000 تومان – عمومی

 

تیراژ 20.000 برگ  =  3.190.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  14.000.000 تومان – اختصاصی

تراکت A5

چاپ افست | یک رو | تحریر 80

تیراژ 1.000 برگ  =     200.000 تومان – عمومی

تیراژ 2.000 برگ =      330.000 تومان – عمومی

تیراژ 5.000 برگ =    670.000 تومان – عمومی

 

تیراژ 20.000 برگ  =     2.700.000 تومان – اختصاصی

تیراژ 100.000 برگ =  12.000.000 تومان – اختصاصی